Проведе се информационен ден по проект на ОА-Смолян

Инж. Димитър Кръстанов-Областен управител на област Смолян даде начало на информационния ден, проведен на 7 ноември 2013 г. в конферентната зала на Областна админинстрация-Смолян.

Срещата беше в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бяха поканени и участваха представители от общини на областта, регионални структури, НПО, представители на бизнеса, селскостопански производители, обучителни организации, журналисти, граждани.

Фокус на срещата беше и сформиране на Обществен съвет към областния управител в 4 направления. Инж. Момчил Караиванов представи разработения пилотен модел за водено от общостта местно развитие. Представена беше презентация на проекта като цяло, както и споделени мерки за насочена политика към планинските региони.

Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. В хода на реализация на проекта, транснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 държави разработи Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони. В настоящия етап се всички партньори по проекта адаптират разработения модели провеждат информационни срещи за повишаване на осведомеността, пилотни дейности и работни срещи. Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, участие на обществеността чрез подобряване на информираността на природна стойност на територията и в крайна сметка, територии с повишена стойност на биологичното разнообразие и валоризация на природните ресурси.

Предстои провеждане на обучителни модули и работни срещи по 4-те направления.Ключови думи: проект област смолян областна администрация оа смолян информационен ден. proekt oblast smolqn oblastna administraciq oa smolqn informacionen den.

Вашата прекрасна почивка в планината - Девин!Почивка на планина в Могилица!